1. See, six, not, ten, she, box, queen, pet

 

2. 1) No, I can’t.

    2) No, it isn’t.

    4) Yes, she can.

    5) Yes, he can.

 

4. she: Ann, Helen, mum;

    he: Bob, Nick, Ben, dad;

    it: duck, tennis, clock, stick, box;

    they: pets, pens, dogs

 

Поделиться с друзьями: